EFOP-3.3.5-19-2020-00024 „Csodaszarvas – hagyomány és nomád kaland a Berettyóújfalui Tankerületi Központ intézményeiben”

EFOP-3.3.5-19-2020-00024 „Csodaszarvas – hagyomány és nomád kaland a Berettyóújfalui Tankerületi Központ
intézményeiben”

Kedvezményezett neve: Berettyóújfalui Tankerületi Központ
Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.5-19-2020-00024
Támogatás összege (Ft): 88.810.952.-Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt megvalósítás időtartama: 2021.06.14 – 2021.09.26.

A projekt tartalmának bemutatása:
A Berettyóújfalui Tankerületi Központ tanulóinak közel 20 %-a hátrányos helyzetű, ezért fontos
feladatunknak érezzük, hogy az esélyegyenlőség folyamatosan érvényesüljön tevékenységeink
során. Kiemelt küldetésünk az egyenlő bánásmód, és az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a
hátrányos helyzetű tanulók számára. Ez a projektben résztevevő intézmények kiválasztásánál is
fontos szempont volt.
A projekt tematikájának meghatározása az általános iskolai korosztály életkori sajátosságaihoz
igazodik. A tematikus formális és nem formális tartalmakat úgy állítottuk össze, hogy járuljanak
hozzá a tanulók ismereteinek bővítéséhez, alapkészségeinek, kompetenciáinak fejlődéséhez. Az
élményalapú ismeretelsajátítás segít abban, hogy a tanulás belső motivációja erősödjön, a
tanulók személyisége fejlődjön, a tanulói közösség megerősödjön. A projekt lebonyolítása során
alkalmazott kooperatív pedagógiai kultúra és tevékenység elsősorban a személyes és társas kapcsolati
kompetenciát fejleszti. Tervezzük a Magyar Versmondók Egyesületének és programszolgáltatók
bevonását a programok megvalósításába. A résztvevő tanulók önismerete fejlődik, önbizalma
erősödik, jobban elfogadja önmagát és elismeri mások erősségeit. A tanulás újfajta megközelítése, a
programba beépített pályaorientációs elemek segítenek a reális jövőkép kialakításában, ezáltal
hozzájárulnak az iskolai eredményesség javulásához, a végzettség nélküli iskolaelhagyás, a
lemorzsolódás csökkenéséhez.
További céljaink:
– A tematikus nem formális és informális programok megvalósulása során a tanulók számára
biztosítjuk az önálló ismeret/ tapasztalatszerzési lehetőségeket.
– A gyakorlatorientált iskolai tananyag közvetítése, sikerélményhez juttatja a gyerekeket.
– A program megvalósítása során célunk a tanulók egészséges személyiségfejlesztése,
önértékelésük javítása, a negatív önbecsülés helyreállítása.
– A folklór hagyományőrző műsor megvalósításával a célunk, hogy legyenek nyitottak a kultúra,
a hagyomány, a népszokások megismerésére. Tartsák tiszteletben, ápolják nemzetünk hagyományait.
Ismerjék meg a minket körülvevő népek kultúráját, hagyományait népmeséken és népdalokon keresztül.
– Interaktív pályaorientációs foglalkozás megvalósításával a tanulók reális képet alkothatnak
önmagukról, készségeikről, jártasságaikról. Előkészítjük a jövőbeli szakmájuk, hivatásuk kiválasztását.
Tudatosodik Bennük, hogy a tanulás érték.
– Az Irodalmi szerepjáték során megismerik és gyakorolják a megfelelő kommunikációt, a helyes
magatartásformákat. Felfedezik anyanyelvünk szépségeit.
– A sportjátékok során fejlődik kudarctűrő, konfliktuskezelő képességük, megvalósul a
stresszoldás.
– A csapatjátékokban formálódik együttműködési készségük, személyes és társas kapcsolati
kompetenciájuk.
– Az együttes tevékenységek során, a közösen átélt élmények hatására fejlődik a közösség.
– A Kézműves foglalkozások teret biztosítanak a tanulói kreativitás kibontakozásának, a
tehetséggondozásnak, miközben fejlődik a gyerekek önkifejezése, esztétikai, kulturális tudatossága.
– Enyhítünk a tanulók szociális helyzetből eredő hátrányokon az integrált oktatás és az inkluzív
nevelés alkalmazásával.
A projekt megvalósítása során a napközis táborok keretében lehetőséget biztosítunk a 9-13.
évfolyamos tanulók számára az érettségi megkezdéséhez szükséges kötelező közösségi
szolgálat vállalására. A program lebonyolítása során tevékenységükkel segítik az eredményes
megvalósítást.

Petőfi Sándor_ 2. hét_napközis_ TÁBORI ÉLET
Petőfi Sándor_ 2. hét_napközis_ SKANZEN
Petőfi Sándor_ 2. hét_napközis_ madársuli
Petőfi Sándor_ 2. hét_napközis_ középkori játszótér
Petőfi Sándor_ 2. hét_napközis_ íjászat